Rahoitusriskien hallinta

Konsernin emoyhti?n rahoitusyksikk? vastaa keskitetysti konsernin rahoituksesta. Rahoitusyksikk? toimii operatiivisten yksik?iden vastapuolena ja hoitaa keskitetysti ulkoisen rahoituksen sek? vastaa rahavarojen hoidosta ja ulkoisista suojaustoimenpiteist?.

Keskitt?misen tavoitteena on ehdoiltaan joustava ja kilpailukykyinen rahoitus, kassanhallinnan optimointi ja kustannuss??st?t sek? tehokas rahoitusriskien hallinta. Sanoman rahoitusriskej? ovat korko-, valuutta-, likviditeetti- ja luottoriskit. Riskienhallinnan tavoitteena on suojata konsernia olennaisia riskej? vastaan. Sanoman hallitus on vahvistanut yksik?n toimintaohjeet konsernin rahoituspolitiikassa.

Sanoman keskipitk?n aikav?lin tavoitteena on taloudellisen joustavuuden varmistamiseksi saavuttaa p??omarakenne, jossa nettovelan suhde oikaistuun k?ytt?katteeseen alle 2,5 ja omavaraisuusaste 35-45 %.

Rahoitusriskej? voidaan hallita erilaisilla rahoitusinstrumenteilla ja johdannaisilla, joiden k?ytt?, vaikutus ja markkina-arvostus ovat selke?sti todettavissa. Tilikauden aikana konserni k?ytti valuutanvaihtosopimuksia valuuttariskeilt? suojautumiseen.

Lis?tietoja rahoitusriskien hallinnasta esitet??n vuoden 2019 tilinp??t?ksen liitetiedossa 25.

Korkoriski

Konsernin korkoriski muodostuu p??osin lainasalkun vaihtuvakorkoisten lainojen viitekorkojen ja marginaalien muutoksista. Vuonna 2019 kaikki konsernin lainat olivat eurom??r?isi?. Korkoriski? hallitaan pit?m?ll? osa lainoista kiinte?korkoisina. Korkoriskilt? suojaudutaan lis?ksi k?ytt?m?ll? korkojohdannaisia.

Valuuttariski

P??osa konsernin liiketoiminnan kassavirrasta on eurom??r?ist?. Konserni on kuitenkin alttiina transaktioriskille, joka syntyy eri valuutoissa olevista tulojen ja menojen rahavirroista. Konserniyhti?t vastaavat omaan liiketoimintaansa liittyv?n transaktioriskin seuraamisesta ja suojaamisesta konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Suurin osa transaktioriskist? syntyy Yhdysvaltain dollarin m??r?isist? ohjelmaoikeuksien ostoista.

Konserni on suojautunut merkitt?vilt? transaktioriskeilt? k?ytt?m?ll? valuutanvaihtosopimuksia. Johdannaisopimukset suojaavat tulevaisuuden kassavirtoja, joten niiden arvonmuutos kumoaa kassavirran arvonmuutoksen. Johdannaissopimusten nimellisarvot sis?lt?v?t bruttom??r?iset nimellisarvot kaikista avoimista sopimuksista. Avoinna oleva nimellisarvo ei v?ltt?m?tt? mittaa tai osoita markkinariski?. Sanoma on solminut netotussopimukset kaikkien johdannaisvastapuolien kanssa.

Konserni on alttiina my?s translaatioriskille, joka syntyy ulkomaisten tyt?ryhti?iden tuloslaskelma- ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Euroalueen ulkopuolisten maiden (maat, joissa valuutta ei ole sidottuna euroon) liiketoimintojen osuus liikevaihdosta koostuu p??asiassa Puolan zlotyn ja Ruotsin kruunun m??r?isist? toiminnoista. Merkitt?v?t valuuttakurssimuutokset Puolassa ja Ruotsissa saattavat my?s vaikuttaa kyseisten alueiden liiketoimintoihin kohdistuviin liikearvoihin. Konserni ei t?ll? hetkell? suojaa translaatioriski?.

Likviditeettiriski

Likviditeetti- eli maksuvalmiusriski liittyy velkojen hoitoon, investointien maksuun ja k?ytt?p??oman riitt?vyyteen. Sanoma pyrkii minimoimaan maksuvalmiusriskins? turvaamalla riitt?v?n tulorahoituksen, yll?pit?m?ll? riitt?v?t komittoidut luottolimiitit, k?ytt?m?ll? rahoituksen hankinnassa useita rahoituslaitoksia ja rahoitusmuotoja sek? jakamalla lainojen takaisinmaksuohjelmat eri kalenterivuosille. Nostamattomia komittoituja luottolimiittej? tulee olla riitt?v?sti kattamaan suunnitellut rahoitustarpeet, lainojen lyhennyser?t sek? osan liikkeeseenlasketuista yritystodistuslainoista. Likviditeettiriski? seurataan p?ivitt?in kahden viikon ennusteella ja pitk?ll? aikav?lill? kalenterivuoden ennusteella. Lis?ksi Sanoma-konsernin rahoituspolitiikka m??rittelee v?himm?isvaatimukset kassavarannolle.

Konsernin rahoitussopimuksiin liittyy tavanomaisia kovenantteja, jotka koskevat mm. panttien ja kiinnitysten k?ytt??, omaisuuden myynti? sek? er?it? taloudellisia suhdelukuja. Vuonna 2019 konserni t?ytti selv?sti kovenanttien asettamat vaatimukset.

Luottoriski

Sanoman luottoriskit liittyv?t operatiiviseen liiketoimintaan. Sanomakonsernin luottoriskikeskittymi? v?hent?? merkitt?v?sti konsernin monipuolinen toiminta, eik? mik??n yksitt?inen asiakas tai asiakasryhm? muodostu konsernin kannalta merkitt?v?ksi. Liiketoimintaan liittyv?t luottoriskit ovat operatiivisten yksik?iden vastuulla.

Rahoituserien osalta luottoriski on pieni. Konsernin rahoituspolitiikka m??rittelee, ett? rahoitustransaktioita tehd??n hyv?n luottokelpoisuuden omaavien vastapuolien kanssa ja niit? hajautetaan riitt?v?n usealle vastapuolelle rahoitusvarojen suojelemiseksi. Konsernilla on k?yt?ss??n useita rahoituslaitoksia vastapuolenaan, joten luottoriskej? voidaan pit?? t?lt? osin hyvin hajautettuna.

P??omarakenteen hallinta

Konserni on keskipitk?ll? aikav?lill? asettanut tavoitteekseen omavaraisuusasteen 35–45 % v?lill? ja nettovelan suhteen k?ytt?katteeseen (EBITDA) alle 2,5.

Nettovelan suhde oikaistuun k?ytt?katteeseen -tunnuslukua laskettaessa, raportoituun EBITDAan tehd??n seuraavat oikaisut: kertaer?t poistetaan, yritysostojen vaikutus lis?t??n ja yritysmyyntien vaikutus v?hennet??n laskentajaksolta sek? v?hennet??n ohjelmaoikeuksien ja sis?ll?ntuotannon poistojen vaikutukset laskentajaksolta.

Vuonna 2019 omavaraisuusaste oli 30,5 % (2018: 44,7 %), ja nettovelan suhde oikaistuun k?ytt?katteseen 2,7 (2018: 1,4).

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站